Artigas Advocats | Per la Llei 5/2020 s’aprova la reforma de l’impost sobre successions, la qual comporta un increment de la tributació en les herències en què la defunció del causant s’hagi produït a partir de l’1 de maig 2020.
17219
post-template-default,single,single-post,postid-17219,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-artigas,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Per la Llei 5/2020 s’aprova la reforma de l’impost sobre successions, la qual comporta un increment de la tributació en les herències en què la defunció del causant s’hagi produït a partir de l’1 de maig 2020.

Per la Llei 5/2020 s’aprova la reforma de l’impost sobre successions, la qual comporta un increment de la tributació en les herències en què la defunció del causant s’hagi produït a partir de l’1 de maig 2020.

RESUM: El 29 d’abril el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, del 30/04/2020), coneguda també per Llei d’acompanyament de pressupostos.
Les modificacions introduïdes a l’efecte comporten un increment en la tributació de les herències a Catalunya en què la defunció del causant s’hagi produït a partir de l’1 de maig del 2020.

Pel que fa a les modificacions introduïdes, destaquem en primer lloc, la recuperació dels coeficients multiplicadors pels familiars més propers, de tal manera que pel que fa als grups de parentiu I i II (descendents de menys de 21 anys; cònjuge o parella estable, ascendents i descendents majors de 21 anys) s’introdueixen coeficients multiplicadors en funció del seu patrimoni preexistent, és a dir, que quan el subjecte passiu de l’impost tingui un patrimoni superior a 500.000 euros, la quota que caldrà pagar s’incrementarà aplicant de manera gradual uns determinats coeficients correctors. Als altres grups de parentiu (germans, oncles, nebots, sogres, gendres, joves, cosins) els coeficients correctors que s’apliquen són els mateixos, sense que hi hagi cap modificació en aquest sentit.

Una segona modificació introduïda comporta una reducció de la bonificació de la quota tributària de què gaudien fins ara els descendents de 21 anys o més i els ascendents, i així aquest percentatge de bonificació que podia ser amb anterioritat del 99 % de la quota, partirà ara del 60 %. Així mateix, per bases imposables superiors a 3.000.000 € desapareix aquesta bonificació, quan fins ara es podia aplicar una bonificació d’un 20 %.

En tercer lloc, se suprimeixen les bonificacions reduïdes sobre la quota que fins ara s’aplicava al subjecte passiu quan optava per qualsevol altra reducció o bonificació sobre la base imposable (llevat de la reducció per habitatge habitual), entre les quals es troben les de modernització d’explotacions agràries, béns afectes a l’activitat econòmica, finques rústiques de dedicació forestal, béns d’explotació agrària…. Amb anterioritat a la reforma, quan s’optava per algunes d’aquestes reduccions, la bonificació de la quota es veia reduïda en un 50 %; amb la reforma actual, la bonificació de la quota desapareix. Així doncs, amb l’entrada en vigor de la reforma, s’haurà d’optar per l’aplicació d’un o altre benefici, i deixaran de ser aplicables simultàniament.

En definitiva, la reforma aprovada de l’Impost sobre Successions suposa un increment notable de la tributació de les herències que es meritin a partir de l’1 de maig a Catalunya, la qual cosa fa encara més necessari i aconsellable un assessorament correcte i la planificació d’una futura successió.